محمد افاضاتی

دیده ها، شنیده ها و علاقه مندی های یک برنامه نویس
شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۰، ۰۳:۴۲ ب.ظ

طریقه نصب پکیج های پایتون

پیکیج های پایتون معمولا یک ساختار استاندارد دارند که در خود سایت اصلی طریقه ساخت به طور کامل توضیح داده شده است.

Creating a Package — The Hitchhiker's Guide to Packaging v1.0 documentation -> http://guide.python-distribute.org/creation.html

برای نصب پیکیج های پایتون چند راه وجود دارد.استفاده از source
کلا اگر پکیج استاندارد باشد یک فایل setup.py است. که با اجرای خط زیر پکیج به pythonpath سیستم می رود.

$ python setup.py install

دقت کنید که حتما sudo er باشید

استفاده از easy_install
برنامه ای به اسم setuptools وجود دارد که از طریق repository سیستم عاملتان می توانید نصبش کنید.

$ apt-get install python-setuptools

حالا شما می خواهید package django را نصب کنید. کافیست در ترمینال تایپ کنید

$ easy_install django
Searching for django
Reading http://pypi.python.org/simple/django/
Reading http://www.djangoproject.com/
Best match: Django 1.3.1
Downloading http://pypi.python.org/packages/source/D/Django/Django-1.3.1.tar.gz#md5=62d8642fd06b9a0bf8544178f8500767
^Cinterrupted


ای وای بر من D: می خواستم ورژن ۱.۲.۵ را نصب کنم خوب چه کنم؟ حالا به easy_install ورژن برنامه ای که می خواهم را نیز می گویم.

$ easy_install django==1.2.5
Searching for django==1.2.5
Reading http://pypi.python.org/simple/django/
Reading http://www.djangoproject.com/
Best match: Django 1.2.5
Downloading http://pypi.python.org/packages/source/D/Django/Django-1.2.5.tar.gz#md5=e031ea3d00996035e49e4bfa86e07c40
Processing Django-1.2.5.tar.gz
Running Django-1.2.5/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-JlBUNe/Django-1.2.5/egg-dist-tmp-aNgfJX

به همین سادگی package با همان ورژنی که می خواستم نصب شد.
راهنمای کاملش را در زیر می بینید

EasyInstall - The PEAK Developers' Center -> http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall

 

استفاده از pip
یک برنامه دیگر هم هست به اسم pip که به نسبت کامل تر است. برای استفاده برنامه را نصب کنید.

$ apt-get install python-pip

حالا چند مدل دستور دارید

$ pip search babel
Babel           - Internationalization utilities
 INSTALLED: 0.9.6 (latest)
Flask-Babel        - Adds i18n/l10n support to Flask applications
 INSTALLED: 0.8 (latest)
nibabel          - Access a multitude of neuroimaging data formats
openbabel-python     - openbabel: Python interface to the Open Babel chemistry library
MakoLang         - This package adds preprocessor to mako for convenient syntax of gettext strings, and
              babel extractor to process such templates.
BabelDjango        - Utilities for using Babel in Django
BabelGladeExtractor    - Babel Glade XML files translatable strings extractor
chemfp          - chemfp is a set of command-lines tools for generating cheminformatics fingerprints and
              searching those fingerprints by Tanimoto similarity, as well as a Python library which
              can be used to build new tools. These algorithms are designed for the dense, 100-10,000
              bit fingerprints which occur in small-molecule/pharmaceutical chemisty. The Tanimoto
              search algorithms are implemented in C for performance and support both threshold and
              k-nearest searches. Fingerprint generation can be done either by extracting existing
              fingerprint data from an SD file or by using an existing chemistry toolkit. chemfp
              supports the Python libraries from Open Babel, OpenEye, and RDKit toolkits.
gpsbabel         - Python wrapper for GPSBabel project

$ pip install babel
$ pip install SQLAlchemy --upgrade
Downloading/unpacking SQLAlchemy
 Downloading SQLAlchemy-0.7.4.tar.gz (2.5Mb): 2.5Mb downloaded
 Running setup.py egg_info for package SQLAlchemy

  warning: no files found matching '*.jpg' under directory 'doc'
  no previously-included directories found matching 'doc/build/output'
Installing collected packages: SQLAlchemy
 Found existing installation: SQLAlchemy 0.6.8
  Uninstalling SQLAlchemy:
   Successfully uninstalled SQLAlchemy
 Running setup.py install for SQLAlchemy
  building 'sqlalchemy.cprocessors' extension
  gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c lib/sqlalchemy/cextension/processors.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/processors.o
  gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/processors.o -o build/lib.linux-x86_64-2.7/sqlalchemy/cprocessors.so
  building 'sqlalchemy.cresultproxy' extension
  gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c lib/sqlalchemy/cextension/resultproxy.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/resultproxy.o
  gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/resultproxy.o -o build/lib.linux-x86_64-2.7/sqlalchemy/cresultproxy.so

  warning: no files found matching '*.jpg' under directory 'doc'
  no previously-included directories found matching 'doc/build/output'
Successfully installed SQLAlchemy
Cleaning up...

$ pip uninstall simplejson
Uninstalling simplejson:
 /home/me/env/lib/python2.7/site-packages/simplejson
 /home/me/env/lib/python2.7/site-packages/simplejson-2.2.1-py2.7.egg-info
Proceed (y/n)? y
 Successfully uninstalled simplejson

 


کلا امکانات زیادی دارد. از مجموعه امکاناتی که من در pip خیلی دوست داشتم ساخت فایل requirement است. به طور مثال می خواهید یک مجموعه ای از برنامه ها را دانلود کنید. یک لیست از برنامه ها را در یک فایل بگذارید و به دستور زیر همه را دانلود کنید. من همچین فایلی ساختم و همیشه بعد از نصب سیستم عامل جدید این فایل را اجرا می کنم.

$ pip install -r requirements


نوشته شده توسط محمد افاضاتی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

محمد افاضاتی

دیده ها، شنیده ها و علاقه مندی های یک برنامه نویس
محمد افاضاتی
محمد افاضاتی برنامه نویس python php دیتابیس های postgresql mongodb و ...

رونوشتی از علاقه مندی هایم برای ماندگار تر شدن!

تبلیغات

طبقه بندی موضوعی

Feedburner RSS

Others

توییتر

طریقه نصب پکیج های پایتون

شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۰، ۰۳:۴۲ ب.ظ

پیکیج های پایتون معمولا یک ساختار استاندارد دارند که در خود سایت اصلی طریقه ساخت به طور کامل توضیح داده شده است.

Creating a Package — The Hitchhiker's Guide to Packaging v1.0 documentation -> http://guide.python-distribute.org/creation.html

برای نصب پیکیج های پایتون چند راه وجود دارد.استفاده از source
کلا اگر پکیج استاندارد باشد یک فایل setup.py است. که با اجرای خط زیر پکیج به pythonpath سیستم می رود.

$ python setup.py install

دقت کنید که حتما sudo er باشید

استفاده از easy_install
برنامه ای به اسم setuptools وجود دارد که از طریق repository سیستم عاملتان می توانید نصبش کنید.

$ apt-get install python-setuptools

حالا شما می خواهید package django را نصب کنید. کافیست در ترمینال تایپ کنید

$ easy_install django
Searching for django
Reading http://pypi.python.org/simple/django/
Reading http://www.djangoproject.com/
Best match: Django 1.3.1
Downloading http://pypi.python.org/packages/source/D/Django/Django-1.3.1.tar.gz#md5=62d8642fd06b9a0bf8544178f8500767
^Cinterrupted


ای وای بر من D: می خواستم ورژن ۱.۲.۵ را نصب کنم خوب چه کنم؟ حالا به easy_install ورژن برنامه ای که می خواهم را نیز می گویم.

$ easy_install django==1.2.5
Searching for django==1.2.5
Reading http://pypi.python.org/simple/django/
Reading http://www.djangoproject.com/
Best match: Django 1.2.5
Downloading http://pypi.python.org/packages/source/D/Django/Django-1.2.5.tar.gz#md5=e031ea3d00996035e49e4bfa86e07c40
Processing Django-1.2.5.tar.gz
Running Django-1.2.5/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-JlBUNe/Django-1.2.5/egg-dist-tmp-aNgfJX

به همین سادگی package با همان ورژنی که می خواستم نصب شد.
راهنمای کاملش را در زیر می بینید

EasyInstall - The PEAK Developers' Center -> http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall

 

استفاده از pip
یک برنامه دیگر هم هست به اسم pip که به نسبت کامل تر است. برای استفاده برنامه را نصب کنید.

$ apt-get install python-pip

حالا چند مدل دستور دارید

$ pip search babel
Babel           - Internationalization utilities
 INSTALLED: 0.9.6 (latest)
Flask-Babel        - Adds i18n/l10n support to Flask applications
 INSTALLED: 0.8 (latest)
nibabel          - Access a multitude of neuroimaging data formats
openbabel-python     - openbabel: Python interface to the Open Babel chemistry library
MakoLang         - This package adds preprocessor to mako for convenient syntax of gettext strings, and
              babel extractor to process such templates.
BabelDjango        - Utilities for using Babel in Django
BabelGladeExtractor    - Babel Glade XML files translatable strings extractor
chemfp          - chemfp is a set of command-lines tools for generating cheminformatics fingerprints and
              searching those fingerprints by Tanimoto similarity, as well as a Python library which
              can be used to build new tools. These algorithms are designed for the dense, 100-10,000
              bit fingerprints which occur in small-molecule/pharmaceutical chemisty. The Tanimoto
              search algorithms are implemented in C for performance and support both threshold and
              k-nearest searches. Fingerprint generation can be done either by extracting existing
              fingerprint data from an SD file or by using an existing chemistry toolkit. chemfp
              supports the Python libraries from Open Babel, OpenEye, and RDKit toolkits.
gpsbabel         - Python wrapper for GPSBabel project

$ pip install babel
$ pip install SQLAlchemy --upgrade
Downloading/unpacking SQLAlchemy
 Downloading SQLAlchemy-0.7.4.tar.gz (2.5Mb): 2.5Mb downloaded
 Running setup.py egg_info for package SQLAlchemy

  warning: no files found matching '*.jpg' under directory 'doc'
  no previously-included directories found matching 'doc/build/output'
Installing collected packages: SQLAlchemy
 Found existing installation: SQLAlchemy 0.6.8
  Uninstalling SQLAlchemy:
   Successfully uninstalled SQLAlchemy
 Running setup.py install for SQLAlchemy
  building 'sqlalchemy.cprocessors' extension
  gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c lib/sqlalchemy/cextension/processors.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/processors.o
  gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/processors.o -o build/lib.linux-x86_64-2.7/sqlalchemy/cprocessors.so
  building 'sqlalchemy.cresultproxy' extension
  gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c lib/sqlalchemy/cextension/resultproxy.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/resultproxy.o
  gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/resultproxy.o -o build/lib.linux-x86_64-2.7/sqlalchemy/cresultproxy.so

  warning: no files found matching '*.jpg' under directory 'doc'
  no previously-included directories found matching 'doc/build/output'
Successfully installed SQLAlchemy
Cleaning up...

$ pip uninstall simplejson
Uninstalling simplejson:
 /home/me/env/lib/python2.7/site-packages/simplejson
 /home/me/env/lib/python2.7/site-packages/simplejson-2.2.1-py2.7.egg-info
Proceed (y/n)? y
 Successfully uninstalled simplejson

 


کلا امکانات زیادی دارد. از مجموعه امکاناتی که من در pip خیلی دوست داشتم ساخت فایل requirement است. به طور مثال می خواهید یک مجموعه ای از برنامه ها را دانلود کنید. یک لیست از برنامه ها را در یک فایل بگذارید و به دستور زیر همه را دانلود کنید. من همچین فایلی ساختم و همیشه بعد از نصب سیستم عامل جدید این فایل را اجرا می کنم.

$ pip install -r requirements
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۰/۱۱/۰۱
محمد افاضاتی easy_install install source pip

نظرات  (۶)

سلام
آیا میشه flask را بر روی هاست های اشتراکی بدون دستورات ssh  نصب کرد؟
سلام سوال من سایتی دارم که با پایتون نوشتم و در لب تاپ کار میکنه و اوکی هست و میخواستم این سایت رو در هاست بالا بیارم 
کارهایی که کردم این موارد است :
1.خرید دامین و هاستی که از پایتون پشتیبانی کند و تنظیم کردن dns
2. آپلود تمام فایل ها و انجام تنظیمات مربوط به آن
اما سایت من بالا نمیاد و خطا میده 
 من الان نمیدونم که مشکل من کجاس چون توی لوکال اجرا میشه و توی هاست نه میخواستم در پیدا کردن مشکل و رفع آن کمکم کنید و اگر فایل آموزشی دارین که به درد آپلود من میخوره در اختیارم بزارین چون من در مورد  این مبحث آپلود کردن هیچ تجربه ای ندارم از شرکت سرویس دهنده هاستم درخواست کردم که راهنمایی کنه گفتن که فقط کارهای پشتیبانی انجام میشه کسی رو هم که پایتون بلد باشد نمیشناسم 
خواهش میکنم در آپلود کردن پروژه ام راهنماییم کنید
سلام پکیج برای کدوم سیستم عامل؟ لینوکس یا ویندوز
با سلام من میخوام که pip رو نصب کنم ارور میده مشکل از چیه؟؟؟؟
  404  Not Found
Err:21 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main amd64 python-gi amd64 3.22.0-2
  404  Not Found
Ign:22 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main amd64 python-keyring all 10.3.1-1
Ign:23 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main amd64 python-keyrings.alt all 2.2-1
Err:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu zesty-security/main amd64 python2.7-dev amd64 2.7.13-2ubuntu0.1
  404  Not Found

Fastest Online Video Downloader www.savevid.org

Best Video Downloader www.savevid.org

Fastest Online Video Downloader https://www.fastdownloader.net www.fastdownloader.net

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی